Wako's Radiator Stop Leak

  • น้ำยาอุดรอยรั่วหม้อน้ำ
  • ป้องกันและหยุดการรั่วซึมของหม้อน้ำรถยนต์ได้อย่างรวดเร็ว
  • ลดการเกิิดโอเวอร์ฮีทของเครื่องยนต์ ป้องกันเครื่องยนต์เสียหาย